Zastanawiam się... performance,  14 i 15 listopada 2019,

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa, I Wonder..performance

 14 and 15 November 2019 ,the Zbigniew Raszewski Theatre Institute, Warsaw

Spektakl  Zastanawiam się... w  reżyserii Joanny Pawlik

14 i 15 listopada 2019 r. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego odbyły się pokazy premierowe spektaklu Zastanawiam się…Joanny Pawlik, zrealizowanego w ramach IV edycji programu Placówka.

W projekcie Zastanawiam się… artystka tworzy polifoniczny koncert/performans, który jest swoistym zapisem licznych form opresyjności i wykluczenia, których w życiu codziennym doświadczają osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Opierając się na wieloletnim doświadczaniu własnej niepełnosprawności ruchowej oraz tworzeniu na polu sztuk wizualnych, filmu, performansu i muzyki Joanna Pawlik zaprosiła do udziału w projekcie artystki i artystów z niepełnosprawnościami mowy, ruchu, słuchu i wzroku.

Scenariusz zawiera wypowiedzi artystów, ale także fragmenty ich snów, utwory Wiktora Okroja oraz zapis dialogów tworzonych w trakcie prób wspólnie przez wszystkich uczestników projektu. To swoisty patchwork osobistych wyznań zderzanych z cytatami z wypowiedzi polityków. Wszystko zaś w świetnych, swobodnych, jazzowych, punk rockowych aranżacjach, bo muzyka jest w tym projekcie równie ważna jak słowo – podejmuje dialog i improwizuje na temat emocji, które na scenie pojawiają się za sprawą słów.

Tytuł Zastanawiam się... odnosi się do sytuacji osobistej człowieka będącego w stanie zagrożenia: niepełnosprawnością, chorobą i wykluczeniem społecznym. Twórcy projektu podejmują także wątki nawiązujące do sytuacji polityczno-ekonomiczno-społecznej osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w Polsce (sięgając m. in. do doświadczeń protestu rodziców dzieci niepełnosprawnych w Sejmie w 2018 roku).

https://www.instytut-teatralny.pl/aktualnosci/premiera-zastanawiam-sie-joanny-pawlik/

Performance  I wonder... directed by Joanna Pawlik

On 14 and 15 November 2019 the Zbigniew Raszewski Theatre Institute showed the premiere  performance of I wonder... by Joanna Pawlik,a part of the 4th edition of the "Placówka" program.

In the project the artist creates a polyphonic concert/performance, which is a recording of the numerous forms of oppression andexclusion, experienced by people with various disabilities in everyday life. Drawing on the many years of experience of her own physical disability and the creation in the field of visual arts,film, performance, and music, Joanna Pawlik invited artists with movement, speech, hearing, and sight impediments to participate in the project.

The script contains the artists' statements, but also fragments of their dreams, poems by Wiktor Okrój, as well as dialogues created during rehearsals together by all the participants. It is a kind of patchwork of personal expressions contrasted with statements bypoliticians. All of this in excellent, free jazz and punk rock arrangements, because music is equally important in this project aswords - it improvises on the topic of emotions which appear on stageby means of words.

The I wonder... title refers to the personal condition of aperson in the state of threat: disability, disease, and social exclusion. The creators of the project also take up topics connected with the political, economic and social situation of people withdifferent disabilities in Poland, making use of, among others, the experience of the protest of parents of disabled children in the Parliament in 2018.

Utwór 500 Blues powstał w ramach spektaklu Zastanawiam się...
Utwór 500 Blues to improwizowany tekst, który w dojmujący sposób opisuje poczucie ekonomicznej
zbędności i przytłoczenie brakiem pracy. Utwór 500 Blues jest również bezpośrednią krytyką programu 500
plus, dla osób z niepełnosprawnościami.
500 blues man shoes, mam w gatkach, luz, 500 blues nie mam na juice.
Nie mam na życie, nie mam na śmierć, tak by bardzo chciał żyć i mam na to chęć, nie mam na to, żeby
wreszcie istnieć, ach tam bym wiele chciał, wiesz jak to jest, chciałbym mieć mikrofony gramofony sprzęt
uuuu czemu nie? Chciałbym mieć własną wytwórnię płyt i nakręcać się, czemu nie? Jak by to było, gdyby tak
było pięknie?
(fragment tekstu  Edwarda Gil- Deskura z utworu 500 Blues)

Wiktor Okrój w spektaklu Zastanawiam się... dokumentacja fotograficzna  przedstawienia, 14 i 15 listopada 2019,

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa

Paulina Owczarek, Edward Gil- Deskur, Justyna Kania w Zastanawiam się... dokumentacja fotograficzna spektaklu, 14 i 15 listopada 2019,

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa

Using Format