Joanna Pawlik, Spinalonga, performance w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, 14.05.2023

Joanna Pawlik ,Spinalonga performance at The Manggha Museum of Japanese Art and Technology in Cracow 14.05.2023W najnowszym performansie zrealizowanym w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie Joanna Pawlik wykorzystuje dźwięk jako formę ostrzeżenia przed zbliżającym się Innym.Jako artystka z niepełnosprawnością po przekroczeniu strefy prywatnej doświadcza każdego dnia niechcianego Spojrzenia w przestrzeni publicznej, uczestnicząc w nieustannym performesnie społecznym.Na potrzeby występu, artystka zaprojektowała pas, wydający dźwięki podczas poruszania się w pomieszczeniach muzeum. Pawlik nawiązuje do dźwięków ostrzegawczych, jakie wydawały kołatki przytwierdzone do ubrań osób chorych na trąd na przestrzeni dziejów. Dźwięk dzwonka to Obcy przychodząc Tu – Stamtąd, zatrzymany w drzwiach domu, który oznajmia swoje przybycie kołataniem. Dźwięk ten jest znakiem granicy między światami, wydziela miejsce z przestrzeni, chroni przed inwazją Nieznanego.Tytułowa Spinalonga – to leżąca w pobliżu Krety wyspa, na której w latach 1903–-1957 znajdowało się jedno z ostatnich w Europie leproziorów dla osób chorych na trąd. Spinalonga stała się dla Pawlik symbolem zamkniętej społeczności, która budzi strach i dyskomfort swoją obecnością.

In the latest performance that took place at The Manggha Museum of Japanese Art and Technology in Krakow , Joanna Pawlik uses sound as a form of warning against the approaching Other. As an artist with a disability, after crossing the private zone, she experiences an unwanted Gaze in the public space, every day participating in constant social performance. For the purpose of the performance, the artist designed a belt that makes sounds while moving around the museum.Pawlik refers to the warning sounds made by knockers attached to the clothes of people suffering from leprosy throughout history. The sound of the bell is a Stranger coming Here - from There, stopped at the door of the house, announcing his arrival by knocking. This sound is a sign of the boundary between worlds, it separates place from space, and protects against the invasion of the Unknown. The title Spinalonga is an island near Crete, where in the years1903–1957 there was one of the last leprosy wards in Europe for people suffering from leprosy. For Pawlik, Spinalonga has become a symbol of a closed community that arouses fear and discomfort withits presence.

Using Format